NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Nghi quyết 2013

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐ CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tải về Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2013 tại đây

 

Chương trình Đại hội 2013

Chương trình Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

Ngày 11 tháng 06 năm 2013

           

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 

                 CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

                Thời gian: Ngày 11 tháng 06 năm 2013

                Địa điểm: 238 - 244 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh – Khách sạn Bát Đạt.

 

STT

Nội dung

1

Đón và kiểm tra tư cách đại biểu

2

Khai mạc, biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

3

Cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu

4

Báo cáo tài chính năm 2012

5

Báo cáo của Hội đồng quản trị

6

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013

7

Báo cáo của Ban kiểm soát

8

Bầu thành viên Ban kiểm soát

9

Giải lao

10

Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban giám đốc

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bầu thành viên Ban kiểm soát

11

Công bố kết quả kiểm phiếu

12

Thông qua Biên bản họp Đại hội

13

Bế mạc Đại hội

 

 

 

 

Thông báo mời họp HĐCĐ 2013

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

 

thumoi

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ------------------------------                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

 

                                                             THÔNG BÁO

                                           MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN NĂM 2013

 

                  Kính gửi: Quý cổ đông:……………………………………………..

 

          Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Ngành In trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự

          họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Nội dung chi tiết như sau:

         1. Thời gian họp: Từ 8h00’, ngày 11 tháng 6 năm 2013.

         2. Địa điểm: 238-244 Trần Hưng Đạo B – P.11 – Q. 5 – TP. Hồ Chí Minh - Khách sạn Bát Đạt

         3. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2012; Báo cáo hoạt động của HĐQT;

         Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo

         của BKS; Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS xin từ nhiệm; Các vấn đề khác thuộc

         thẩm quyền của Đại hội.

         4. Ghi chú:

         - Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản

         chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền.

         - Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự

         hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức đại hội.

 

         Trân trọng!

 

                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PHẠM MINH HƯƠNG

 

 
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17888.9418157.46
CAD17962.5118360.63
EUR27466.6627795.06
GBP31009.2431506.39
HKD2862.532925.93
JPY201.06204.9
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online13
Tổng số lượt truy cập573553